top of page
Image by Ella Olsson

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach i kursach organizowanych przez: 

Fundacja Skoma 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§1 Przedmiot Regulaminu

 

1. Regulamin uczestnictwa w warsztatach i kursach stacjonarnych i niestacjonarnych organizowanych przez: Fundacja Skoma w Gdańsku. Określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług. Szczegóły oferty są dostępne na stronie internetowej www.skoma.club.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w każdych warsztatach i kursach jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

§2 Podstawowe pojęcia 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundacja Skoma w Gdańsku przy ul. Karola Chodkiewicza 13a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000688808, NIP 9571096653;
2. Kliencie – należy przez to osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zakupiła u Organizatora warsztaty/kursy;
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę ą będącą uczestnikiem warsztatów/kursów stacjonarnych;

4.Użytkowniku - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu www.skoma.club;
5. Warsztatach – należy przez to rozumieć wszystkie warsztaty będące w ofercie Organizatora;
6. Kursach – należy przez to rozumieć wszystkie kursy będące w ofercie Organizatora;

7. Koncie - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu www.skoma.club;

8. Platformie sprzedażowej/Serwisie - platforma dostępna pod adresem www.skoma.club

9. Umowie sprzedaży - umowa zawarta przez Fundacja Skoma z Użytkownikiem serwisu, w trybie określonym przez niniejszy regulamin;

10. Zamówieniu - oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z  Organizatorem;

11. Administratorze -  należy przez to rozumieć Fundacja Skoma w Gdańsku przy ul. Karola Chodkiewicza 13a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000688808, NIP 9571096653.

 

Rozdział II Realizacja usług szkoleniowych 

§1 Przyjęcie zgłoszenia. 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach/kursach należy przesłać do Organizatora korzystając z serwisu umieszczonego na stronie internetowej www.skoma.club poprzez wypełnienie formularza zamówienia

2. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.skoma.club

3. Zgłoszenie uczestnictwa przez Klienta oznacza chęć zawarcia umowy ze strony Klienta.

4. Do zawarcia umowy konieczne i wystarczające jest spełnienie warunków:

  1. Po stronie Klienta - zgłoszenie uczestnictwa w sposób opisany w ust 2 powyżej, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zapłaty.

  2. Po stronie Organizatora - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w postaci e-maila na adres podany podczas zgłoszenia, zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia - oraz udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej.

5. Na 7 dni przed planowanym terminem warsztatów/kursów stacjonarnych Organizator potwierdza go drogą e‐mailową.
6. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście Uczestników delegowanych na warsztatach/kursach do chwili jego rozpoczęcia, nie zmieniając jednak liczby Uczestników podanej Organizatorowi 

 

§2 Zawarcie umowy sprzedaży.

 Warsztaty/kursy realizowane są na podstawie umowy cywilnoprawnej której stronami są: Klient oraz Organizator.  

2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień umieszczonego na stronie internetowej www.skoma.club

3. W Formularzu Zamówień Klient wskazuje:

  1. Imię i nazwisko Uczestników (obowiązkowe),

  2. Adres e-mail Klienta (obowiązkowe),

  3. Numer telefonu Klienta (obowiązkowe).

4. Wypełniając Formularz, Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

 

§3 Organizacja.

1. Warsztaty oraz kursy odbywają się stacjonarnie lub niestacjonarnie (online), cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.skoma.club.

2. Warsztaty stacjonarne odbywają się w Gdańsku, ul. K. Chodkiewicza 13a lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.skoma.club

3. Warsztaty niestacjonarne (online) polegają na:

  a) jednorazowym dostępie do określonych warsztatów prowadzonych na żywo w dniu i w godzinach ustalonych przez Organizatora - w przypadku warsztatów offline live,

  b) dostępie w dowolnym czasie do wykupionych kursów (VOD) na czas nieokreślony przez Organizatora - w przypadków kursów video.

4. Program, cena i terminarz każdego z rodzajów warsztatów i kursów publikowane  sa na stronie internetowej www.skoma.club. Program i terminarz mogą ulec zmianie zgodnie z postanowieniami rodz. VI.

5. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia się warsztatów/kursów jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby uczestników, która ustalona jest indywidualnie dla każdego rodzaju warsztatu i kursu.

6. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się zajęć. 

7. Organizator zapewnia pełne wyposażenie kuchni oraz produkty niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
8. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora osoby.

9. Uczestnicy w trakcie odbywania Kursu stacjonarnego są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§4 Cena i warunki płatności.

1. Cena warsztatów/kursów obejmuje w przypadku kurów niestacjonarnych: stały dostęp do kursów/udział w zajęciach online, listę zakupów, listę wymaganych sprzętów kuchennych oraz receptury na dania. 

2. Cena warsztatów/kursów obejmuje w przypadku warsztatów/kursów stacjonarnych:  udział w zajęciach, fartuchy, materiały szkoleniowe w tym receptury, produkty spożywcze niezbędne do odbycia zajęć.

3. Ceny warsztatów/kursów podane są w złotych polskich.

4. Warsztatów/kursów są płatne jednorazowo.

5. Zapłaty należy dokonać online podczas ostatniego kroku składania zamówinie na stronie www.skoma.club.

 

§5 Formy zapłaty.

Płatności należy dokonać na ostatnim etapie składania  zamówienia przez  Użytkownika, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień.

1. Sposobem płatności akceptowanych Organizatora jest jeden z poniższych:

  1. Natychmiastowa płatność przelewem elektronicznym;

  2. Płatność kartą płatniczą.

2. Cena podana przy każdym kursie (brutto) jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora. Brak dokonania zapłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia i jest równoznaczne z nie zawarciem umowy. 

3. Organizator jest uprawniony do wystawiania faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Użytkownika w formie elektronicznej przez kontakt info@skoma.org, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§6 Operatorzy płatności

Operatorem płatności online i kart płatniczych jest  PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, Regon 300523444

§7 Materiały szkoleniowe 

Materiały szkoleniowe w tym receptury przekazywane Uczestnikowi w ramach warsztatów/kursów stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją warsztatów/kursów lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione. 

Rozdział III: Korzystanie z udostępnionych materiałów 

(warsztaty/kursy niestacjonarne)

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

2. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login na stronie www.skoma.club.

3. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.

4. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.

6. Warsztat / kurs  stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do warsztaty / kursu przysługują Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca poucza Użytkowników, że powielanie i rozpowszechnianie warsztatu/ kursu bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika autorskich praw do warsztatu/kursu Kursu przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Kursu.

9. W przypadku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony  hasła Użytkownika do Konta, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora, celem zablokowania nieuprawnionego korzystania z Konta przez osoby trzecie;

Rozdział IV Wymagania sprzętowe

 

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik powinien dysponować końcową stacją użytkową wyposażoną w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator gwarantuje poprawne działanie i wygląd Serwisu w następujących przeglądarkach internetowych w wersjach:

a) Microsoft Edge w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz,

b) Google Chrome w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz,

c) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz

d) Opera w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz,

e) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz. 
3. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzenia do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
4. Wymagane jest włączenie obsługi:
a) Ciasteczek (Cookies) - do przechowywania sesji użytkowników,

b) JavaScript - wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i unkcjonowania interfejsu aplikacji.

Rozdział V Prawa i obowiązki uczestnika 

(warsztaty/kursy stacjonarne)

1. Uczestnik ma prawo do korzystania z całego wyposażenia kuchni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.

2. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie ugotowane i niezjedzone w ramach warsztatów/kursów.

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.

4. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym odbywają się warsztaty/kursy.

5. Korzystanie z wyposażenia kuchni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego.

6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

7. W trakcie korzystania z witryny www.skoma.club oraz korespondencji z Organizatorem zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. Korzystając z usług Organizatora Uczestnik automatycznie akceptuje  regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne i niegraniczone w czasie wykorzystywanie swojego wizerunku, zarejestrowanego na zdjęciach, filmach wykonanych podczas warsztatów/kursów do celów marketingowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć i filmów na stronie internetowej oraz jego profili prowadzonych na portalach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm). 

8. Każdy Uczestnik warsztatów / kursów stacjonarnych nie będący jednoczenie Klientem jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, droga elektroniczną na adres: info@skoma.org zgody na uczestnictwo w kursie / warsztacie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i oświadczenie są dostępne na stronie  www.skoma.club.

 

Rozdział VI

Zmiany terminu warsztatów/kursów

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów stacjonarnych / online live w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego wydarzenia) lub z innych ważnych powodów.

2. Informacje o zmianach terminów warsztatów/kursów przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

3. W przypadku zmiany terminu warsztatów/kursów przez Organizatora, Klient zobowiązuje się do uzgodnienia z Organizatorem innego termin warsztatów/kursów na tych samych warunkach. W przypadku niemożności uzgodnienia innego terminu, Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 3 dni od poinformowania go o zmianie terminu warsztatów/kursów, w przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia, jest związany nowym terminem warsztatów/ kursów.

4. W przypadku odwołania terminu warsztatów/ kursów przez Organizatora wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona. Na wniosek Klienta Organizator zaliczy dokonaną wpłatę na rzecz innych kursów / warsztatów oferowanych przez Organizatora. 

 

Rozdział VII
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Klienta 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić e‐mailem na info@skoma.org

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów/kursów (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Organizatora) Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości. 

3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z warsztatów/kursów na mniej niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów/kursów Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu z Organizatorem Klient może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w warsztacie lub kursu.

4. W przypadku odwołania warsztatów/kursów z przyczyn leżących po stronie Organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości, chyba że strony uzgodnią inny termin wykonania warsztatów/kursów. 

5. W przypadku zawarcia umowy na odległość przez Klienta będącego konsumentem:

a) Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy wysłać oświadczenie na adres email: info@skoma.org.

b) W przypadku, gdy przewidziane warsztaty/kursy przypadają przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Uczestnik będzie mógł rozpocząć warsztat/kurs zgodnie z planem, pod warunkiem złożenia przez Klienta przy zawieraniu umowy żądania rozpoczęcia warsztatu/kursu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu oraz pod warunkiem oświadczenia, iż został poinformowany przed rozpoczęciem warsztatów/kursu, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie są dostępne na stronie  www.skoma.club.

c) Jeżeli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu warsztatów/kursów, obowiązany jest do zapłaty za usługi zrealizowane na rzecz Uczestników w okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.

 

Rozdział VIII

Reklamacje 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Organizatora.

2. Reklamacje można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres  agnieszka@skoma.org, bądź w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. W przypadku problemów z logowaniem na platformę lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres info@skoma.org.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Fundacja Skoma będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody nie wynikłe z winy Organizatora,

b) bezprawne działania innych Użytkowników Kursu;

c) niezgodny z celem Kursu sposób, w jaki Użytkownik  korzysta z Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

d) szkody Użytkownika wynikające z nieuprawnionego i nieprawidłowego udostępniania przez niego Konta osobom trzecim;

e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika do Konta,

f) działania oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Kursu, w tym włamania oraz wirusy komputerowe.

Rozdział IX
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i pliki cookies

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta/Uczestnika Kursanta jest Fundacja Skoma w Gdańsku. 

2. Kontakt z Przedstawicielem Administratora jest możliwy pod adresem e-mail info@skoma.org.

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.

4. Dane osobowe Klienta/Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji umowy o przeprowadzenie warsztatów/kursów i wynikających z niej obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO, a także w celu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora (przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Kursantem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną, finansowo-księgową, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotów, z których usług Organizator korzysta w przypadku realizacji warsztatów/kursów . Wizerunek Uczestnika może być udostępniany na stronach internetowych, profilach społecznościowych lub na materiałach drukowanych.

6. Dane osobowe Klienta/Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia umowy o przeprowadzenie kursu i wynikających z niej obowiązków, a następnie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo-księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od udzielenia zgody.

7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże stanowi warunek realizacji umowy.

8. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych Klientom/Uczestnikom. Klient/Uczestnik może również sprostować dane osobowe, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania przesyłając wniosek na adres rodo@oddk.pl . Klientowi/Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator danych informuje, że Klientom/Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

11. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub od Klienta/Uczestnika.

12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

13. Organizator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Organizatora.

14. Organizator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Użytkownika podejmowanych w ramach korzystania z Kursu.

15. Organizator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Kursu przez Użytkownika może być utrudnione.

16. Organizator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez  Organizatora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

Rozdział X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Serwisu umowami w polubowny sposób, tym samym Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drogę postępowania mediacyjnego. 

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas warsztatów/kursów stacjonarnych.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z warsztatami/kursami stacjonarnymi.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2021 roku. 

6. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie o czym Klient i Użytkownicy zostaną
niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mai. Obowiązujące dla stron są zapisy Regulaminu umieszczone na stronie www.skoma.club w dniu rozpoczęcia warsztatów/kursów.

6. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.

7. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, przed rozpoczęciem korzystania z z Serwisu.

8. Złożenia zamówienia oraz korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu www.skoma.org.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

bottom of page